skip to Main Content

پیش‌بینی میزان بروز سل در چین با استفاده از مدل میانگین فصلی خودرگرسیون میانگین متحرک (sarima)​

چکیده اهداف: هدف این مطالعه توسعه یک مدل پیش‌بینی برای بروز سل و تجزیه و تحلیل فصلی بودن عفونت در چین است.و ابزاری مفید برای تدوین برنامه‌های مداخله‌ای و تخصیص منابع پزشکی فراهم می‌کند. ​ روش‌ها: داده‌های مربوط به بروز…

Read more
Back To Top