skip to Main Content

رتبه‌بندی کارایی نسبی شرکت‌های مالی در اقتصاد نوظهور: یک رویکرد DEA چندگانه

چکیده از آنجا که صنعت بانکداری در سال ۱۹۹۱ آزاد شد، شرکت دارایی مالی در تایوان بیشتر و رقابتی‌تر شده‌است.بنابراین، برای شرکت‌های دارایی مالی مهم است که به طور موثر عمل کنند.این مقاله بر یک مطالعه متمرکز است که از…

Read more
Back To Top