skip to Main Content

جو مدرسه: بررسی ساختار، اندازه‌گیری و تاثیر آن روی نتایج دانش‌آموز

چکیده ساختار جو مدرسه به عنوان روشی برای افزایش دستاوردهای دانش‌آموز و کاهش رفتارهای مشکل‌زا مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله، ارزیابی تحقیقات موجود در زمینه جو مدرسه و آشکار‌سازی نقاط قوت، نقاط ضعف، و شکاف‌های موجود در…

Read more
Back To Top