skip to Main Content

مسایل مقیاس بندی صفحه کنترل و رویکردها در شبکه سازی تعریف‌شده توسط نرم‌افزار (SDN)

چکیده معماری شبکه سازی تعریف‌شده (SDN)در پاسخ به محدودیت‌های معماری‌های شبکه سنتی در برآورده کردن نیازهای شبکه پیچیده امروزی پدید آمده‌است. به طور خاص، SDN به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا از طریق انتزاع عملکرد سطح پایین‌تر، خدمات شبکه را…

Read more

TCP چندگانه برای برقراری ارتباط V2I در SDN و مکان های کوچک کنترل‌شده با استفاده از شبکه هوشمند

چکیده اتصال کاربرد وسایل نقلیه به زیرساخت (V2I) به انواع برنامه‌های ایمنی، سرگرمی و تحرک در شهرهای هوشمند امکان می‌دهد. با این حال، این کاربردها به "اتصال همیشه بهتر و یکپارچه" نیاز دارند که یک چالش کلیدی در زمینه دسترسی…

Read more
Back To Top