skip to Main Content

انتخاب فناوری‌های پیش تصفیه برای گیاهان اسمزی معکوس در آب دریا: یک بازبینی

چکیده نمک زدایی آب دریا با استفاده از فرآیند اسمز معکوس (RO) در گذشته اخیر بسیار افزایش یافته است و انتظار می رود در آینده با سرعتی فزاینده رشد کند.عملکرد موفقیت آمیز اسمز معکوس (SWRO) آب دریا بستگی به توانایی…

Read more
Back To Top