skip to Main Content

عوامل موثر بر تغییر در توانایی راه رفتن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی تحت درمان مبتنی بر ورزش​ ​​​​​​​

چکیده اهداف: توان‌بخشی قلبی مبتنی بر ورزش (CR)یک مداخله موثر برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (HF)است که در آن یکی از اهداف اصلی افزایش ظرفیت فیزیکی است.در جمعیت HF این روش با استفاده از فاصله پوشش داده‌شده در طول…

Read more
Back To Top