skip to Main Content

تاثیر فاکتورهای فیزیکی بر روی احساس امنیت مردم در بازار سنتی اصفهان

چکیده احساس امنیت یکی از مشخصات کارامد در یک ناحیه شهری است. یکی از این مکان¬ها در ایران بازار سنتی است که از سال¬های بسیار گذشته به عنوان قلب شهرهای سنتی فعال بوده است. هدف از این تحقیق مطالعه¬ی تاثیرات…

Read more
Back To Top