skip to Main Content

ارزیابی تغییرات مکانی و فصلی هیدروکربن‌ها در رسوبات ساحلی از رودخانه Xiaoqing و خلیج Laizhou در شرق چین که به شدت تحت تاثیر انسان ها قرار گرفته است : رویداد، نیم‌رخ ترکیبی و بخش بندی منبع

چکیده هیدروکربن‌های موجود در رسوبات ساحلی منابع ماده آلی را ثبت می‌کنند و بنابراین به طور گسترده برای مشخص کردن دو ورودی طبیعی و انسانی و برآورد سطح آلودگی به کار می‌روند. رسوبات سطحی از رودخانه Xiaoqing و خلیج Laizhou…

Read more
Back To Top