skip to Main Content

تولید و کنترل کیفی ریزکره های ایتریم رادیو اکتیو برای کاربردهای پزشکی

چکیده در این مقاله، روشی برای تولید ریزکره سیلیکات اتریم مورد بررسی قرار گرفته‌است. ریزکره سیلیکات اتریم با اندازه‌های تقریبی ۲۰ میلی متر به دست آمد که در آن محلول آبی Y (NO۳)۳ به اتیل اورتوسیلیکات اضافه شد و تحت…

Read more
Back To Top