skip to Main Content

روش‌های استاتیکی معادل ساده شده برای تحلیل لرزه‌ای سازه‌های زیرزمینی کم‌عمق

چکیده روش‌های استاتیکی معادل ساده شده به طور گسترده در طراحی لرزه‌ای و تحلیل سازه‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تغییر شکل برشی خاک معمولا به عنوان بار اصلی زلزله در روش‌های ساده شده موجود در نظر گرفته می‌شود، از…

Read more

تحلیل و بررسی غیر خطی ساختمان قرارگرفته بر روی یک مخزن آب بتنی تحت بار هیدرواستاتیک

چکیده این پژوهش, روشی را برای ارزیابی مقدار آسیب یک ساختار مانند ساختمان , تحت تاثیر حرکت لرزش ارائه می‌دهد. ابتدا، تقاضای لرزه‌ای توسط طیف واکنشی ارائه‌شده با کد لرزه‌ای معرفی می‌شود و سپس تحلیل معادل غیر خطی توسط نرم‌افزار…

Read more
Back To Top