skip to Main Content

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های استیل MRF با مدل‌های اتصال ساده و پیشرفته و پیچیده

چکیده یک مدل اتصال پیچیده می‌تواند اثراتی مانند استحکام و تخریب سختی، و خصوصیت بی دوامی و شکنندگی را در نظر بگیرد در حالی که یک مدل ساده نمی‌تواند چنین مواردی را در بر داشته باشد. این مطالعه به بررسی…

Read more

روش طراحی مبتنی بر عملکرد برای ساختارهای دیوار جفت شده 

چکیده یک روش طراحی مبتنی بر عملکرد برای ساختارهای دیوار جفت شده (pbd)برای پرداختن به مسایل مربوط به روش طراحی مبتنی بر قدرت جریان ارایه شده‌است.فرآیند طراحی متشکل از سه عنصر اصلی یعنی انتخاب اهداف عملکرد، تعیین برش‌های پایه طراحی…

Read more
Back To Top