skip to Main Content

ساختارهای مهندسی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های آجری سنگی در جزیره فایال و ارتباط اجرای سیاست‌های موثر تقویت لرزه‌ای

چکیده تقویت عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های آجری سنتی سنگ بنای مهمی در جهت حفاظت و حفاظت از میراث ساخته شده ، به ویژه در مناطقی که در معرض خطر هستند، همچون مجمع‌الجزایر آزورس در پرتغال، در نظر گرفته شده‌است.در این زمینه،…

Read more

شبیه سازی فروپاشی و تخریب غیر خطی مترو Daikai در زلزله کوبه در سال ۱۹۹۵: تحلیل دینامیکی ضروری برای تونل های کوچک

چکیده این تحقیق پویای تحلیل زمان - تاریخچه و تغییر شکل‌های هندسی مقطع عرضی اصلاح‌شده (MCSRD) را به همراه مدل‌های غیر خطی زمین ساختی برای بررسی دقیق عملکرد غیر خطی که با مشاهدات میدانی همخوانی دارد، ترکیب می‌کند. با توجه…

Read more
Back To Top