skip to Main Content

اثر فرکانس بر پاسخ لرزه‌ای شیب‌های خاکی مسلح در آزمون‌های میز لرزان

چکیده این مقاله به بررسی تاثیر بسامد لرزش پایه بر پاسخ دینامیکی شیب‌های خاکی تقویت‌شده و بدون تقویت از طریق یک سری آزمون‌های میز لرزان می‌پردازد. شیب‌ها از به وسیله خاک رس ساخته‌شده‌اند و از ژئوگرید‌ها برای تقویت شیب‌ها استفاده…

Read more

بازسازی حرکت زمین لرزه ای در شرایط سایت مرجع: موضوع ثبت شتاب سنجی شبکه شتاب سنج ملی ایتالیا (RAN)

چکیده برای مقایسه نتایج مدل های خطر لرزه ای با سوابق شتاب سنج، حرکت زمین لرزه ای در شرایط خاک مرجع توسط تخمین خطر در نظر گرفته شده ،باید بازسازی شود. در اینجا ما روش پیشنهاد شده برای این منظور…

Read more
Back To Top