skip to Main Content

رفتار شیب لرزه‌ای در یک تست مدل میز لرزان مقیاس بزرگ

چکیده در این تحقیق، آزمون‌های مدل میز لرزان مقیاس بزرگ برای مطالعه رفتار شیب تحت شرایط زلزله انجام شد.شیب مدل در یک جعبه مدل با طول ۴.۴ متر، عرض ۱.۳ متر و ارتفاع ۱.۲ متر نصب شده‌است. شن متوسط و…

Read more
Back To Top