skip to Main Content

تاثیر شرمساری بر ترجیحات خودنمایی برند: نقش عزت نفس و وابستگی شخص-برند

چکیده در زمینه چگونگی تاثیر شرمساری بر ترجیحات مصرف کننده در مورد خودنمایی برند، سه مطالعه انجام شده است. ما پیش بینی کردیم، هنگامی که مصرف کنندگان (با سطوح مختلفی از عزت نفس) شرمزده می شوند، استراتژی های مقابله ای…

Read more

اولویت مصرف کننده برای انتخاب برندهای ملی در مقابل برندهای خصوصی: تاثیر تعامل برند و تهدید خودپنداره

چکیده تحقیق قبلی درباره ارتباطات خودبرندی ، دسته بندهای برند را در نظر نگرفته بود (به عنوان مثال، برندهای ملی و برندهای خصوصی). کار فعلی اولویت مصرف کنندگان برای انتخاب برندهای ملی و خصوصی و تمایل آنها برای درنظرگرفتن برندها…

Read more
Back To Top