skip to Main Content

سه‌برابر‌ساز بسامد خود مخلوطCMOS 0.18 میکرونی

چکیده یک سه برابر‌ساز بسامد با بسامد پایه بین 6 تا 7.3 گیگاهرتز ،با قرارگیری یک دوبرابرکننده و یک میکسر تک تعادلی به صورت چیدمان آبشاری،ساخته شده‌است. دوبرابر کننده و میکسر ،یک سلف انتقال دهنده را به اشتراک می‌گذارند تا…

Read more
Back To Top