skip to Main Content

به سوی طبقه بندی داده های اینترنت اشیا از طریق ویژگی های معنایی

چکیده جهان تکنولوژیک با استفاده ازترکیب میلیاردها دستگاه سنجش کوچک، جمع آوری و به اشتراک گذاری مقادیر زیادی اطلاعات متنوع رشد کرده است. با افزایش تعداد چنین دستگاه ها، به طور فزاینده ای مدیریت تمام این منابع داده جدید دشوار…

Read more

یک رویکرد پیشنهادی برای پایگاه ذخیره داده: چارچوب مفهومی و ارزیابی آزمایشی

چکیده چکیده _ محل ذخیره داده مقدار زیادی از داده های متراکم و سوابق آن ها می باشد. آن ها معمولا توسط سیستم های فضایی OLAP (SOLAP) به منظور استخراج اطلاعات مرتبط مورد استفاده قرار می گیرند. استخراج چنین داده…

Read more
Back To Top