skip to Main Content

کاربرد الگوریتم MARS برای جایگزینی سنسور سرعت در سیستم درایو موتور القایی

چکیده کنترل پیچیده درایو موتور القایی نیازمند دانستن سرعت زاویه‌ای روتور است.به منظور دستیابی به اطلاعات سرعت، یک حسگر نوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.با این حال، استفاده از این حسگر به خاطر کاهش مقاومت درایو ناشی از گنجاندن سنسور سرعت،…

Read more
Back To Top