skip to Main Content

DEA شبکه: تجزیه بازده افزایشی

چکیده در تحلیل DEA معمولی، DMUs عموما به عنوان یک جعبه سیاه در نظر گرفته می‌شوند که ساختارهای داخلی نادیده گرفته می‌شوند، و عملکرد یک DMU تابعی از مجموعه‌ای از ورودی‌ها و خروجی‌های انتخاب‌شده فرض می‌شود.یک بدنه مهم از کار…

Read more
Back To Top