skip to Main Content

مدیریت هویت و حفاظت از تمامیت در اینترنت اشیاء

چکیده احراز هویت و مدیریت هویت به حفاظت از منابع و توجیه کردن اعتماد به عملیات اصلی توسط مشتری سرویس و فراهم کننده ی سرویس کمک می کند. بعلاوه، مدیریت هویت می تواند سخت افزار کمک کننده به حفظت از…

Read more
Back To Top