skip to Main Content

نمودار های کنترل کیفیت آماری در مورد شاخص های فرآیند پیوند کبد: ارزیابی تجربه یک مرکز

چکیده پیوند کبد که به عنوان بهترین گزینه در بسیاری از مراحل پایانی بیماری های کبد محسوب می شود، از متقاضیان بیشتری نسبت به اهدا کنندگان برخوردار است. در این وضعیت، لازم است تا این روش درمانی مورد تقاضا به…

Read more
Back To Top