skip to Main Content

شناسایی شخص منحصر به فرد بر اساس ویژگی های بیومتریک گوش

چکیده به طور سنتی، چاپ انگشت شست و الگوی مناظر برای شناسایی شخصیت به عنوان ویژگی های بیومتریک استفاده می شود. استفاده از گوش، تکامل اخیر بیومتریک برای شناسایی است. سیستم برای شناسایی شخص با استفاده از ویژگی های گوش…

Read more

ضد درد ستیمولاتور با استفاده از مدار FPGA

چکیده تکنولوژی تحریک ترشح الکتریکی (T.E.N.S.)یک ابزار پزشکی است که برای کاهش یا مسدود کردن شدت درد مورد استفاده قرار می‌گیرد.کار آن به بیمار کمک می‌کند تا میزان بالاتری از مواد ترشح شده توسط مغز را تولید کند تا درد…

Read more
Back To Top