skip to Main Content

طراحی سازه‌های هیدرولیکی با در نظر گرفتن پیکربندی‌های مختلف ورق گالوانیزه و جریان در دیواره‌های کانال

چکیده این تحقیق نشت را تحت سازه‌های هیدرولیکی در نظر گرفتن جریان از میان دیواره‌های کانال بررسی کرد. یک مدل کامپیوتری با استفاده از روش المان محدود مورد استفاده قرار گرفت. پیکربندی‌های مختلف شمع ورقه‌ای در زیر کف ساختمان مورد…

Read more
Back To Top