skip to Main Content

روش ترکیبی برای جایابی بهینه DG های چند گانه در شبکه‌های توزیع

چکیده در مطالعه حاضر، یک روش ترکیبی برای جایابی بهینه DG های چندگانه از چندین نوع مختلف پیشنهاد شده‌است.رویکردهای تحلیلی ممکن است برای مکان‌های مناسب جایگاه‌های DG ها به تنهایی مناسب نباشند.در این بررسی ، هیبریداسیون روش تحلیلی و جستجوی…

Read more
Back To Top