skip to Main Content

مدلسازی المان محدود شکل پذیری بافت بلورها در فرآیند اکستروژن برشی ساده (SSE)

چکیده هدف اصلی این مطالعه شناسایی و مدل‌سازی بافت بلور در یکی از جدیدترین روش‌های تغییر شکل پلاستیک به نام روش اکستروژن برشی ساده (SSE) است. در مدل‌های دارای المان محدود کریستال (CPFE)، سه سنگ پلی کریستال به عنوان حجم…

Read more
Back To Top