skip to Main Content

ارتباط بین خواب و مشکلات رفتاری روزانه در کودکان مبتلا به سندروم داون

چکیده زمينه. در جمعيت كلي جهان، مشكلات خواب بر عملكرد روزانه تأثير مي گذارند. عليرغم رواج مشكلات خواب در ميان كودكان مبتلا به سندروم داون، موضوع تأثير اين مشكلات در كودكان محصل مبتلا به سندروم داون آنگونه كه بايد تحت…

Read more

اضطراب رابطه بین کمال‌گرایی چند بعدی و اختلال خواب را وساطت می‌کند. ​

چکیده افراد مبتلا به بی‌خوابی اغلب ابعاد کمال‌گرایی را در کنار نشانه‌های اضطراب و افسردگی گزارش می‌کنند.با این حال، بررسی محدودی از این فاکتورها در کنار هم وجود داشته‌است.مطالعه حاضر بررسی می‌کند که آیا افراد مبتلا به بی‌خوابی، کمال‌گرایی را…

Read more
Back To Top