skip to Main Content

مکانیزم رسوب در راکتورهای بسپارش دوغاب اولفین ها

چکیده فرآیندهای پلیمر شدن دوغاب برای تولید پلی اتیلنی با دانسیته بالا با خواص سفارشی مورد استفاده قرار می‌گیرند . تشکیل رسوب در راکتورهای دوغابی و نیز تجهیزات جانبی آن مانند مبدل‌های حرارتی خارجی یا به ته نشینی اولیگومرها (واکس)…

Read more
Back To Top