skip to Main Content

آینده مزارع کوچک

چکیده توجه به كشاورزي به منظور رشد و كاهش فقر در اوايل دهه 2000 ميلادي احيا گرديد و كلاً با افزايش ناگهاني در قيمت هاي غلات در بازار هاي جهاني در سال 2007 و 2008 حادتر شد . اما آيا…

Read more
Back To Top