skip to Main Content

روش تعریف برای مدل شهرهای هوشمند

چکیده امروزه، نواحی بزرگ و کوچک یک مدل شهری جدید را پیشنهاد می‌کنند که شهر هوشمند نامیده می‌شود که نمایانگر جامعه‌ای از متوسط اندازه تکنولوژی، به‌هم‌پیوسته و پایدار، راحت، جذاب و امن است. الزامات چشم‌انداز و راه حلهای مربوط به…

Read more
Back To Top