skip to Main Content

تکنیک تبادل اطلاعات کم وزن مبتنی بر CoAP برای پاسخ تقاضا

چکیده پروتکل‌های DR موجود (پاسخ تقاضا) با موفق‌ترین و محبوب‌ترین پروتکل لایه ای کاربردی، HTTP طراحی می‌شوند. با این حال، به دلیل توسعه سریع پروتکل اینترنت - اشیا (IoT)، تکنولوژی پیام دهیDR مبتنی بر پروتکل) IoTاینترنت اشیا( برای استفاده در…

Read more

سیستم‌های مدیریت انرژی ساختمان قدمت ساختمان‌های هوشمند و انطباقی

چکیده سیستم های اتوماسیون ساختمان (BAS) یا سیستم های کنترل ساختمان (BCS) ، معمولا در بر گیرنده ی سیستم های مدیریت انرژی ساختمانی (BEMSs) ، امنیت فیزیکی و کنترل دسترسی، سیستم های حفاظت از جان و مهار آتش و دیگر…

Read more
Back To Top