skip to Main Content

تولید هوشمند: تحقیقات گذشته، یافته‌های موجود و مسیرهای آینده

چکیده امروزه صنعت تولید با هدف بهبود رقابتیشدن از طریق هم‌گرایی با تکنولوژی‌های اطلاعاتی ICT با لبه برش به منظور ایمن‌سازی یک موتور رشد جدید است. تولید هوشمند، که چهارمین انقلاب در صنعت تولید است و همچنین به عنوان یک…

Read more
Back To Top