skip to Main Content

اجرای فن‌آوری محور شهروندان در توسعه شهرهای هوشمند: مدلی برای پیش‌بینی پذیرش فن‌آوری‌های شهری

چکیده هویت شهری محلی، فرهنگ و اکوسیستم‌های دانش، علی‌رغم تبادل جهانی در استعداد، تجارت و تکنولوژی، همچنان ظرفیت نوآوری و پذیرش تکنولوژیکی را شکل می‌دهند. این امر پیامدهای مهمی برای توسعه و اجرای شهره‌ای هوشمند آینده دارد. دو دهه اخیر…

Read more
Back To Top