skip to Main Content

۲۲ایجاد هم‌آفرینی تجاری از طریق اشتراک اطلاعات تجارت اجتماعی: نقش رسانه‌های اجتماعی

چکیده مصرف کنندگان قادر به اعمال نفوذ بر روی برند ها از طریق سایت‌های شبکه اجتماعی (SNS)ها هستند، که این امکان را برای مصرف کنندگان فراهم می‌کند تا تولیدکنندگان محتوی فعال در رابطه با شرکت‌ها شوند. برای درک بیشتر هم…

Read more
Back To Top