skip to Main Content

استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRM اجتماعی در شرکت

چکیده مشکلات مربوط به استفاده استفاده موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRM اجتماعی در شرکت بسیار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است و CRM اجتماعی در عمل به صورت ضعیف در حوزه ی مدیریت بازاریابی استفاده شده است.…

Read more
Back To Top