skip to Main Content

بازسازی شبکه های اجتماعی از شبکه های آشنا با استفاده از مدل مبتنی بر برچسب زدن (تگ کردن)

چکیده گرو ههای اجتماعی مدلی از ساختارهای میانی هستند که فعالیت های اشخاص در سطوح مختلف را به هم مرتبط می کنند. در این پژوهش ما یک مدل مبتنی بر "تگ کردن" ارائه می دهیم که رشد گروه اجتماعی بر…

Read more
Back To Top