skip to Main Content

رسانه های اجتماعی و اقناع نیاز بشری: مفاهیمی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی

چکیده شرکت های آمریکایی در سال 2013، 5.1 میلیارد دلار صرف تبلیغات در رسانه¬های اجتماعی کردند، اما بررسی های اخیر موسسه گالوپ نشان داد که این تبلیغات تأثیری در اکثر مصرف کنندگان آمریکایی در تصمیم گیری برای خرید ندارد. برای…

Read more

اقدامات بازاریابی برندهای لوکس و برجسته رسانه های اجتماعی : تاثیر بر تساوی برند و رفتار مصرف کننده

چکیده شواهد کمی درمورد چگونگی تاثیر اقدامات بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ایجاد تساوی برندو رفتار مصرف کننده دربرابر یک برند وجود دارد. این پژوهش درصدد بررسی این روابط از طریق تحلیل برندهای برجسته و پیشاهنگ در بخش تجمل می…

Read more
Back To Top