skip to Main Content

رسانه های اجتماعی به منظور شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی: مواردی در مضمون یونان

چکیده این مقاله استفاده از رسانه های اجتماعی دولتی را به منظور شفافیت و پاسخگویی را مورد بررسی قرار داده است. باقیمانده این مقاله مزایای استفاده از رسانه های عمومی را در این مضمون برای افزایش مشارکت شهروندی و تعهد…

Read more
Back To Top