skip to Main Content

بررسی روش‌های داده کاوی و تحلیل شبکه اجتماعی مبتنی بر تکنیک‌های تشخیص غیر متعارف(ناهنجار)

چکیده با روند رو به رشد شبکه‌های اجتماعی آنلاین در حوزه‌های مختلف، تحلیل شبکه اجتماعی اخیرا مرکز تحقیقات شده‌است. شبکه‌های اجتماعی آنلاین (OSN)توجه محققان را برای تحلیل کاربرد و همچنین کشف فعالیت‌های غیر نرمال جلب کرده‌اند. فعالیت‌های غیر قانونی در…

Read more

اعتبار سنجی استراتژی های بازاریابی ویروسی با استفاده از شبیه سازی اجتماعی عاملی

چکیده برخی از پدیده های بازاریابی، با استفاده از تحلیل  های معمولی و روش های تجربی، بسیار پیچیده هستند. به همین دلیل بازاریابی یک فرایند پرهزینه آزمون و خطا می باشد: طرح کردن، تصویر سازی، امتحان کردن طرح در فضای…

Read more
Back To Top