skip to Main Content

مدلی برای مشارکت کاربران پس از اجرا در شبکه ERP

چکیده بنابر تئوری شبکه ی اجتماعی این مطالعه قصد دارد تا به بررسی این موضوع بپردازد که: آیا مرکزیت شبکه برمشارکت کاربران در سیستم های ERP پس از اجرا تاثیر دارد یا نه. برای مرکزیت شبکه ما از مقدار، نزدیکی،…

Read more
Back To Top