skip to Main Content

ارتباط بین استفاده از فیس بوک برای اهداف آموزشی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

چکیده در این مقاله, تحقیقی درباره کاربرد فیس بوک در آموزش و پرورش ارائه شده است. در مجموع 139 دانشجو از دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه Sombor (Serbia) در تحقیق شرکت کردند. نتایج, یک همبستگی مثبت, بین عملکرد تحصیلی دانشجویان…

Read more
Back To Top