skip to Main Content

جهت گیری بازار، قابلیت اختلال بازار و عملکرد اقتصادی اجتماعی: یک مطالعه تجربی از انگلستان

چکیده این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا پی‌گیری شیوه‌های تجاری تجاری خاص مانند جهت گیری بازار و قابلیت اختلال بازار هم عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی شرکت‌های اجتماعی را بهبود می‌بخشد. براساس داده‌های تجربی جمع‌آوری‌شده از ۱۶۴…

Read more
Back To Top