skip to Main Content

تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی از سلول های سوخت: یک بررسی

چکیده در این مقاله، مروری بنیادی از جنبه های تئوری و عملی تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی عمدتا برای استفاده از سلول های سوخت (FC) ارائه شده است. FC تبدیل انرژی شیمیایی سوخت (به طور معمول هیدروژن) به طور مستقیم به…

Read more

مدلسازی CFD از سیستم همزایی SOFC برای کاربرد در ساختمان

چکیده این مقاله بر روی مدل‌سازی CFD از پیل سوختی اکسید جامد (sofc) متمرکز است که با سیستم همزایی ترکیب می‌شود. سیستم همزایی SOFC یک منتشکر کننده انرژی پایین و کارای ترکیبی گرما و توان (CHP) که یکی از کاندیدهای…

Read more
Back To Top