skip to Main Content

مسایل مقیاس بندی صفحه کنترل و رویکردها در شبکه سازی تعریف‌شده توسط نرم‌افزار (SDN)

چکیده معماری شبکه سازی تعریف‌شده (SDN)در پاسخ به محدودیت‌های معماری‌های شبکه سنتی در برآورده کردن نیازهای شبکه پیچیده امروزی پدید آمده‌است. به طور خاص، SDN به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا از طریق انتزاع عملکرد سطح پایین‌تر، خدمات شبکه را…

Read more
Back To Top