skip to Main Content

فعال کردن توابع امنیتی با SDN: مطالعه امکان‌سنجی

چکیده شبکه نرم‌افزاری تعریف‌شده (SDN) به شدت به عنوان پلت فرم شبکه‌ای امیدوار کننده بعدی در نظر گرفته می‌شود و مطالعات مربوط به SDN به طور فعال بر این اساس انجام شده‌است. با این حال، امنیت SDN با توجه به…

Read more
Back To Top