skip to Main Content

شناسایی حملات MITM در کنترل¬های Multi-SDN

چکیده شبکه نرم¬افزاری تعریف¬شده امن روش جدیدی برای کاهش خطرات و تضمبن کیفیت کاربران و شبکه¬ها است. این سیستم اطلاعات هوشمندانه و قابل استفاده برای حفظ امنیت سیستم ها ارائه می¬دهد. با این حال، ما تهدیدات مختلفی را برای سطح…

Read more

تخمین پارامترهای زمان مدیریت اسناد الکترونیکی

چکیده فرایندهای پردازش مستندسازی فنی، فرصت‌ها و مزایای پیاده‌سازی آن‌ها با کمک فن‌آوری‌های خودکار مدیریت اسناد الکترونیکی به میزان زیادی بر کیفیت مستندات فنی درگیر در آن‌ها و زمان اجرای عملیات ابتدایی مدیریت سند بستگی دارد.در این مقاله، برای برآورد…

Read more

تئوری بازی و حسابرسی استراتژیک

چکیده حسابرسان قدرت مدل‌سازی تئوری بازی‌ها، یک تکنیک تصمیم‌گیری استراتژیک ریاضی، که توسط جان نش، برنده جایزه نوبل، معروف شده‌است را معرفی می کنند. این مدل با استفاده از نمونه‌های سرگرم‌کننده برای درک مفهومی و سناریوهای حسابرسی برای کاربردهای عملی…

Read more

مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

چکیده  این مقاله ، یک سیستم اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین جدید را بر مبنای اندازه گیری عملکرد با استفاده از نرم افزار داده کاوی ، نشان می دهد. یکی از مهم ترین بخش های این پژوهش ، مطرح کردن مقایسه…

Read more
Back To Top