skip to Main Content

بافت زنی خاک و غشاهای خاکی اثر فیبر تقویت شده بر مقاومت خاک های سیمانی

چکیده هدف این مطالعه، بررسی تفاوت‌های موجود در قدرت یک خاک شنی سیمانی مصنوعی با و بدون فیبر تقویت شده، است. پارامترهای کنترل‌کننده مورد ارزیابی عبارت بودند از:مقدار سیمان، تخلخل،میزان رطوبت، و نسبت خلا / سیمان. یک سری تست های…

Read more
Back To Top