skip to Main Content

اثر فرکانس بر پاسخ لرزه‌ای شیب‌های خاکی مسلح در آزمون‌های میز لرزان

چکیده این مقاله به بررسی تاثیر بسامد لرزش پایه بر پاسخ دینامیکی شیب‌های خاکی تقویت‌شده و بدون تقویت از طریق یک سری آزمون‌های میز لرزان می‌پردازد. شیب‌ها از به وسیله خاک رس ساخته‌شده‌اند و از ژئوگرید‌ها برای تقویت شیب‌ها استفاده…

Read more
Back To Top