skip to Main Content

ارزیابی اثرات اندرکنش خاک – سازه بر نسبت میرایی ساختمان‌های در معرض زلزله

چکیده در این مقاله اثرات اندرکنش خاک و سازه بر روی نسبت میرایی ساختمان‌های در معرض حرکات زمین ناشی از زلزله ارزیابی می‌شود.بیان صریح توابع انتقال شتاب افقی مطلق ساختمان‌های چندطبقه در یک فضای نیمه الاستیک که در معرض حرکات…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

​ اثرات اندرکنش خاک – سازه بر عملکرد لرزه‌ای اثر اندرکنش سازه – سازه بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن مقاومت در برابر قاب‌های خمشی بتنی ​

چکیده در این مقاله تاثیر تاثیرات تنش - ساختار - تعامل (SSI)بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن مسلح ۲ بعدی (RC)بررسی شد، که با استفاده از این مقاله تاثیر تاثیر خاک - ساختار - تعامل (SSI)بر عملکرد لرزه‌ای تحلیل‌های دینامیکی…

Read more
۱۷۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر تعامل ساختار سازه خاک بر روی ساختارهای سیستم ​داخلی

چکیده تاکنون، تاثیر تعامل ساختار خاک (SSI)بر سازه‌های مجهز به سیستم داخلی در مطالعات تحقیقاتی نادیده گرفته شده‌است.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ساختار خاکهد بر پاسخ دینامیکی چنین ساختارهایی است و یک روش نسبتا موثر برای طراحی سازه‌های مجهز…

Read more
۲۰۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر اندرکنش سازه خاک بر مقاومت به شکست لرزه‌ای ساختمان‌های بسیار بلند ​

چکیده آزمایش‌های صحرایی متعددی نشان می‌دهد که اندرکنش ساختمان خاک (SSI)تاثیر قابل‌توجهی بر مشخصه‌های دینامیکی ساختمان‌های بلند بلند دارد که ممکن است منجر به واکنش‌های سازه‌ای غیر منتظره و / یا شکست شود. با در نظر گرفتن ارتفاع کلی ۶۳۲…

Read more
۱۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر نشست منطقه‌ای بر اندرکنش خاک – سازه در خاک رس نرم ​

چکیده تاثیر نشست منطقه‌ای بر روی ویژگی‌های خاک دینامیک و تغییر شکل لایه‌بندی زمین اغلب در عمل نادیده گرفته می‌شود، زمانی که با تحلیل‌های اندرکنش خاک و سازه روبرو می‌شویم.با این وجود، این تاثیرات می‌تواند به طور قابل‌توجهی میزان فرکانس…

Read more
۲۱۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top