skip to Main Content

اثر مورفولوژی بر عملکرد الکتروکرومی و الکتروشیمیایی فیلم های نازک NiO

چکیده لایه‌های نازک NiO روی بستر ITO به ترتیب با روش رسوب شیمیایی حمام شیمیایی (CBD) و روش(sol–gel) سل - ژل تهیه شدند. ریز ساختار و مورفولوژی فیلم‌های NiO توسط پراش اشعه ایکس (XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)مشخص شد. هر…

Read more

ساخت دستگاه های بیوسنسور مبتنی برگلوکز بر روی پایه نانو ذرات اکسید روی

چکیده ZnO مواد چند منظوره مشخصی هستند که کاربردهای گسترده ای در دستگاه های حسگر بیوشیمیایی دارد. ​برای اندازه گیری های برون سلولی، نانو ذرات اکسید روی را  بر روی هدایت کننده پلاستیکی با دمای گرم کردن  150 درجه سانتیگراد (ZNRP150)…

Read more
Back To Top