skip to Main Content

بررسی عملکرد سیکل‌های رانکین آلی اصلاح‌شده (ORCها)و چرخه های های سه جانبه اصلاح‌شده (TFCها)به کمک یک حوضچه خورشیدی

چکیده استخر خورشیدی نوعی کلکتور خورشیدی است که انرژی خورشیدی را به شکل گرما ذخیره می‌کند. از این حوضچه خورشیدی می‌توان به عنوان منبع حرارتی پایین برای تولید برق استفاده کرد. در این مقاله، برای یافتن مناسب‌ترین چرخه توان برای…

Read more
Back To Top